حسن و قبح ذاتی راست و دروغ(قسمتی از کتاب شرح اوصاف الاشراف)

برخی معتقدند دروغگویی و قبح آن، و همچنین راستگویی و حُسنِ آن، نسبی است و از این رو به نسبیت اخلاق‌ قائل شده اند، و جهت اثبات نظر خود ‌گفته اند: «اگر پیامبری برای پیشبرد اهداف نبوت صلاح ببیند که جایی دروغ بگوید، آیا این پیامبر بد عمل کرده است؟ قطعا نه؛ از سوی دیگر اگر راست‌گویی، مانع پیشبرد اهداف نبوتش گردد؛ در عین حال بیاید و راست بگوید و با راستگویی به نبوت خودش ضربه بزند، آیا این پیامبر خوب عمل کرده است؟ قطعا نه، نه این‌جایی که راست گفته، خوب عمل کرده است و نه آن‌جایی که دروغ گفته، بد عمل کرده است؛ زیرا راستگویی در برخی موارد اهداف نبوت را به خطر م

حمیدرضا عالی
سپتامبر 23, 2021