علامه حسن زاده املی

0 فروشگاه آوای توحید

هدفمندی حرکت هر متحرکی( برشی از کتاب حرکت )

هدفمندی حرکت هر متحرّک[1] در این درس، اصل بحث این است، هر شیء­ای حرکت دارد و به سمت غایتی حرکت…
0 فروشگاه آوای توحید

اثبات تجرد نفس( برشی از کتاب النفس)

دلیل اول اثبات نفس: ادله تجربی (متحرّک و مُحرّک) حضرت علامه حسن‌زاده (حفظه الله تعالی) در اثبات حقیقت نفس با…
0 فروشگاه آوای توحید

مکتب مادّی عملی و نظری ( برشی از کتاب ماتریالیسم)

تفکیک میان دو معنای قوّه اینکه گفتیم مادّۀ اُولی قوّۀ محض است باید برای همیشه در ذهنمان بین دو معنای…
0 فروشگاه آوای توحید

تجرد برزخی قوه خیال ( برشی از کتاب قوه خیال )

قوه خیال[1]: تجرد برزخی نفس ناطقه در این درس راجع به تجرّد برزخی نفس ناطقه به بحث می‌پردازیم. انسان یک…
0 فروشگاه آوای توحید

اثبات تجرد نفس ناطقه در کلام علامه حسن‌زادۀ آملی(برشی از کتاب نفس ناطقه)

پیش از پرداختن به تشریح این ادله، نیاز به یادآوری است که از بیان ادلۀ متعدد، ‌غرضی چند منظور است.…
0 فروشگاه آوای توحید

مرکبات از دیدگاه ابن سینا(برشی از کتاب مافوق تجرد)

تقسیم بندی مرکبات مرکبات صناعی ساخته و پرداخته انسان است مانند دارو، ماشین آلات صنعتی که همانند عناصر و مواد…
0 فروشگاه آوای توحید

مراد از «روح» در روایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام(برشی از کتاب انفع المعارف)

قائلین به قول هفتم که نفس را روح بخاری می‌دانند به روایتی از امیرالمؤمنین استناد می‌کنند که می‌فرمایند مَثَل روح…
0 فروشگاه آوای توحید

اقسام رؤیای صادقه(برشی از کتاب ملکات)

این رؤیاهای صادقه دوگونه هستند: قسمِ نخست، آن دسته هستند که دقیقاً مطابق با آن‌چه قرار است در خارج تحقق…
0 فروشگاه آوای توحید

معیار حقیقی‌بودنِ مکاشفات و رؤیاهای انسان(برشی از کتاب نردبان معرفت)

تمثلات و مکاشفات نیز همانند رؤیاها سه‌گونه هستند؛ هم‌چنان که برخی از خواب‌ها جزء اضغاث احلام و آشفته بودند، برخی…
0 فروشگاه آوای توحید

برشی از کتاب انسان ملکوتی (مراتب حقیقت واحدۀ انسانی)

تقسیم حقیقت واحدۀ انسانی به چهارمرحله است، نخست مرتبۀ روح است؛ مرتبۀ دوم، قلب است؛ مرتبۀ سوم، خیال و مرتبۀ…